memepedia
log in
merrygoat
4 days ago love
democracy 26%
bottom text 74%
126K votes
1@ 028
love bottom text
Jimmy_McGill Jimmy_McGill
28 sep 2020

merrygoat 4 days ago love democracy 26% bottom text 74% 126K votes 1@ 028 love bottom text